) កម្មង់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​​37.90$ថែម​កូកា ​1.5L មួយ​ដប​ :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

កម្មង់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​​37.90$ថែម​កូកា ​1.5L មួយ​ដប​ កម្មង់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​​37.90$ថែម​កូកា ​1.5L មួយ​ដប​

កម្មង់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​​37.90$ថែម​កូកា ​1.5L មួយ​ដប​

📣📣ពិសេស​ កម្មង់​ឈុត​ឆ្នាំង​ តម្លៃ​ពេញ​ 44.55$ បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​តែ​💥37.90$💥ថែម​កូកា​ចំណុះ​1.5L មួយ​ដប​ទៀត​😮😮 
👉 081 288882/ 061 288882 

🛵សេវា​ដឹក​ជញ្ជូន​ត្រឹម​តែ​USD 1.5$ ប៉ុណ្ណោះ​៕

សំរាប់លេខ​ទូរសព្ទ​​សាខាផ្ទាល់

📍Bak Touk ៖ 081 588 885 
📍Sotheros ៖ 081 988 886 
📍Bokor ៖ 081 588 889 
📍 TK ៖ 081 988 882  
📍Super Store ៖ 081 955 552 
📍Chhouy JongVa ៖ 087 699 992 
📍Chou Meas ៖ 098 655 551 
📍Borey Tou Lron ៖ 081 588880
📍Exchange ៖ 081 588887 
📍Aeon 1 ៖ 081 788885 
📍Aeon 2 ៖ 061 588887

#Master_Suki_Soup

*លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​